- På Ericsbo blir borta som hemma -

Verksamhetsbeskrivning - familjehem

Kvalitet är målet med vår familjehems verksamhet. Vi tar emot barn och ungdomar i konsulentstödd jourhems samt familjehems verksamhet. Vår målgrupp är både barn ungdom, ensamkommande flykting barn och skyddade boenden. Vistelsen i familjehem anser vi ska vara anpassad individuellt efter barn och ungdomars behov och ge stöd där ungdomen behöver det.  För att kunna hjälpa barn och ungdomar individuellt med de behov som ungdomen har så följs socialtjänstens vårdplan samt genomförandeplan som är ett levande dokument där förändringar görs i samspel med socialsekreterare, familjehems konsulent, föräldrar och eventuellt godman eller tillförordnad vårdnadshavare.

Här nedan ges en beskrivning av hur omvårdnaden av ungdomar genomförs i familjehemmet anslutet till Ericsbo för att ungdomarna ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka sin tillvaro.
BBIC, Barns Behov i Centrum är den metod som socialtjänsten utreder ungdomarna efter och när BBIC följs inkluderas barnet/ungdomens delaktighet under hela utrednings förloppet. Ungdomarna är delaktiga i sin utredning via enskilda samtal tillsammans med sin socialsekreterare. De deltar efter utförd utredning med att få läsa och godkänna sin utredning, vårdplan samt genomförandeplan. Samtliga dokument läses igenom, godkänns och undertecknas tillsammans med t.ex. föräldrar, god man, tillförordnad vårdnadshavare och socialsekreterare.

Socialtjänsten placerar ungdomar enligt 4 Kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) i ett familjen efter att en matchning gjorts med familjehem och den placerade ungdomen/barnet. De behov ungdomarna har då de placeras i Ericsbos familjehem samt vad omvårdnaden ska ha för mål att uppnå under vistelsen styrs av den utredning som socialtjänsten gör individuellt med varje ungdom. Då utredningen är klar görs en bedömning av de behov som ungdomen/barnet ska få tillgodosedda vid en placering i Ericsbo familjehem inom behovsområdena hälsa, utbildning, känslomässig och betendemässig utveckling samt familj och socialrelationer. Utredningen utmynnar i en vårdplan som lämnas till familjehemkonsulenten av socialsekreterare vid placering av en ungdom.

Målen som ungdomarna ska uppnå under vistelsen i Ericsbo familjehem beskrivs i vårdplanen. Då ungdomen skrivits in och introducerats i familjehemmet med presentation och inskrivningssamtal och fått en kontaktperson utarbetas en genomförandeplan gällande behovsområdena hälsa, utbildning, känslomässig och betendemässig utveckling och familj och socialrelationer utefter målen i vårdplanen.
Ungdomarna har enskilda samtal med familjehems konsulenten kontinuerligt som besöker familjehemmet och behövs tolk så bokas det av Ericsbo en gång i veckan. Ungdomen informeras om vad som planeras i genomförandeplanen och hur, var, när och tillsammans med vem som ungdomen skall ges möjlighet att utföra det konkreta tillvägagångssättet för att uppnå målen i vårdplanen. Genomförandeplanen skrivs av familjehemkonsulenten efter samtal med ungdomen/barnet som deltar i planeringen och sen undertecknas den av ungdomen, god man, socialsekreterare och kontaktperson när den är klar och alla parter som deltar läst igenom och godkänt den. Genomförandeplanen är en metodisk förlängning av vårdplanen och utredningen där målen via handling ska vara styrda efter gemensam planering.

Vårdplanen och genomförandeplanen omarbetas efter socialtjänstens överväganden som sker var sjätte månad. Socialsekreteraren besöker ungdomen i familjehemmet och har enskilda uppföljande utredningssamtal med ungdomen angående utvecklingen i de olika behovsområdena hälsa, utbildning, känslomässig och beteendemässig utveckling samt familj och socialrelationer. Under överväganden ses behoven över och beslut fattas om insatsen ska förlängas eller om behoven förändrats och vårdplan samt genomförandeplan kan uppdateras. Vårdplan och genomförandeplan skrivs då om tillsammans med ungdomen, socialsekreterare och god man som deltar och godkänner den förlängda placeringen i familjehemmet knutet till Ericsbo.

En gång om året utförs en kvalitetsrevision samt utvärdering av familjehems verksamheten. Ungdomarna/barn intervjuas angående sin trivsel och situation i familjehemmet och utvärderingen utmynnar i att visa på om våra familjehem tillgodoser ungdomarnas/barnens behov och målsättning med verksamheten eller om verksamheten behöver förändras för att höja kvaliteten. 

Vi utbildar våra familjer i Ett hem att växa i och utreder familjehem enligt Kälvestens metoden samt tar del av registeruttag från polisens misstanke och brottsregister innan bedömning görs av ett familjehem.

I vår verksamhet arbetar vi med nätverket och föräldrar som vill hälsa på sina barn är alltid välkomna då socialsekreterare givit sitt samtycke.




© Copyright Ericsbo AB - Ericsbo.se